Όσον αφορά την τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους οικιακής χρήσης, ο τεχνικός κανονισμός αναφέρει πως ο επιτρεπόμενος αριθμός των φιαλών που μπορούν να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς οικιακούς χώρους είναι:

 •  Στην περίπτωση του ισογείου εξωτερικού χώρου οικιακής χρήσης, έως και 10 φιαλών συνδεδεμένων μαζί, με χωρητικότητα συνολικά έως και τα 250 κιλά. Το καύσιμο μπορεί μα είναι βουτάνιο, προπάνιο είτε και μείγμα αυτών.
 • Στην περίπτωση αυτή που αναφερόμαστε σε εξώστες κτηρίων, έως και 4 φιαλών συνολικού περιεχομένου στα 100 κιλά. Θα πρέπει να υποχρεωτικά αποθηκευμένες μέσα σε ειδικό ερμάριο, με ύψος μέχρι αυτό του υπάρχοντος στηθαίου.

Η αδειοδότηση και οι τεχνικές μελέτες της πολεοδομίας που συνάπτουν τον τεχνικό κανονισμό, αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις των οποίων η τροφοδοσία γίνετε αποκλειστικά από φιάλες, ανήκουν σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με τον αριθμό των φιαλών που χρησιμοποιούνται:

 • Στην κατηγορία 0, στην οποία οι οικιακές εγκαταστάσεις τροφοδοτούνται σε μέγιστο αριθμό έως και τρεις φιάλες των οποίων η χωρητικότητα συνολικά δεν ξεπερνάει τα 30 κιλά. Σε αυτή την κατηγορία δεν απαιτείτε από τον νόμο μελέτη για την πολεοδομία και συνεπώς αδειοδότηση
 • Στην κατηγορία 1, στην οποία οι οικιακές εγκαταστάσεις με αριθμό φιαλών μεγαλύτερο των τριών είτε συνολικής χωρητικότητας άνω των 30 κιλών. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η μελέτη όπως και η κατάθεση της προς την πολεοδομία, ώστε να υπάρξει έγκριση και αδειοδότηση.

Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στη Κηφισιά

Στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε κτήρια, όσον αφορά τους επαγγελματικούς χώρους, με εξαίρεση αυτή των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών, προβλέπεται από τον τεχνικό κανονισμό ότι για ενιαίους εσωτερικός χώρους ισχύουν:

 • Σε χώρο με συνολική επιφάνεια έως τα 20 m³, επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο μίας φιάλης φυσικού αερίου με χωρητικότητα μέχρι αυτή των 25 κιλών και τύπου βουτανίου, προπανίου είτε και μείγματος αυτών. Είτε είναι πλήρης, είτε εφεδρική είτε και κενή, επιτρέπετε να αποθηκεύεται μόνο μια μη συνδεδεμένη φιάλη αερίου.
 • Σε χώρο με συνολική επιφάνεια πάνω από 20 m³ και μέχρι 50 m³, επιτρέπεται να εγκατασταθούν έως και δυο φιάλες φυσικού αερίου, συνολικής χωρητικότητας μέχρι και τα 50 κιλά, συνδεδεμένων σε συστοιχία και τύπου προπανίου, βουτανίου ή και μείγματος αυτών. Είτε είναι πλήρης, είτε εφεδρική είτε και κενή, επιτρέπετε να αποθηκεύεται μόνο μια μη συνδεδεμένη φιάλη αερίου.
 • Σε χώρο με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 m³μ, επιτρέπεται να εγκατασταθούν έως και τέσσερις φιάλες φυσικού αερίου, συνολικής χωρητικότητας έως και τα 100 κιλά, συνδεδεμένων σε συστοιχία και τύπου βουτανίου, προπανίου είτε και μείγματος αυτών.

Υποχρεωτικό είναι να υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα για την ανίχνευση διαρροών υγραερίου, εφόσον γίνει χρήση συστοιχίας φιαλών και το περιεχόμενο αυτών είναι προπανίου, βάρους 13 είτε και 25 κιλών.

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε εξωτερικούς χώρους επαγγελματικής χρήσης στην Κηφισιά

Από τον τεχνικό κανονισμό, προβλέπονται κατά γράμμα τα εξής:

 • Σε επαγγελματικής χρήσης ισόγειο εξωτερικό χώρο, επιτρέπεται η εγκατάσταση έως και 20 φιαλών με περιεχόμενο τύπου βουτανίου, προπανίου είτε και μείγματος αυτών συνολικής χωρητικότητας έως και αυτή των 500 κιλών συμπεριλαμβανομένων και των κενών, ενώ συνίσταται η εγκατάσταση να γίνεται μέσα σε ειδικό ερμάριο.
 • Σε επαγγελματικής χρήσης εξώστες κτηρίων, όπως είναι οι ταράτσες και τα μπαλκόνια, έως και 4 φιαλών συνολικής χωρητικότητας έως και αυτή των 100 κιλών, με υποχρέωση να βρίσκονται μέσα σε ειδικό ερμάριο με ύψος μέχρι και αυτό του στηθαίου.

Απαγορεύεται δια ροπάλου η εγκατάσταση σε υπόγειους χώρους.

Εγκαταστάσεις με τροφοδότηση από φιάλες φυσικού αερίου στη Κηφισιά

Έχουμε δυο κατηγορίες:

 • Την κατηγορία 0, στην οποία ανήκουν οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις με συνολική χωρητικότητα σε αέριο έως και 100 κιλά, των οποίων ο αριθμός των φιαλών που χρησιμοποιούνται δεν ξεπερνάει τις 4. Σε αυτή την κατηγορία δεν απαιτείται μελέτη προς την πολεοδομία και συνεπώς αδειοδότηση.
 • Την κατηγορία 1:, στην οποία ανήκουν οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις με συνολική χωρητικότητα σε αέριο μεγαλύτερη των 100 κιλών και των οποίων ο αριθμός των φιαλών υγραερίου που χρησιμοποιούνται ξεπερνάει αυτό των τεσσάρων. Στην κατηγορία αυτή η κατάθεση μελέτης προς την πολεοδομία είναι υποχρεωτική, εφόσον θα πρέπει να υπάρξει έγκριση και αδειοδότηση για την εγκατάσταση.

Εγκαταστάσεις δεξαμενών αερίου στη Κηφισιά

Σε αυτή την περίπτωση, οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε υπέργειες και υπόγειες.

Θα πρέπει να γίνει μελέτη του χώρου ώστε να διαπιστωθεί ότι οι κατάλληλες προδιαγραφές τηρούνται, πριν από την εγκατάσταση δεξαμενής. Επίσης τα εξωτερικά όρια των οικοπέδων όπως και οι τοίχοι, στην περίπτωση των δεξαμενών οικιακής είτε επαγγελματικής χρήσης μικρών καταναλώσεων θα πρέπει να απέχουν κατ ελάχιστον 3 μέτρα από την εγκατάσταση.

Η εγκατάσταση δεξαμενών φυσικού αερίου μέσα σε υπόγεια, κτήρια, εξώστες είτε ταράτσες κτηρίων, απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία.